ADATKEZELÉSI NYILTAKOZAT

Virág & Társa Kft. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett weboldal működésével kapcsolatos adatkezelése, a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor, az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el. Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi Törvény; Az egyének védelméről, a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény; Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény; Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény; Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a karikagyuru.com weboldalról rendelt termék, megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői (Adatkezelő) számára, hozzáférhetővé vált személyes adatok, és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya, kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából, nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével. A karikagyuru.com weboldal által forgalmazott termékek megrendelése esetén, olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján, személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére, ezen jogszabály rendelkezései az irányadók. Személyes adatnak minősül, bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett), kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat, az adatkezelés során, mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata, az érintettel helyreállítható. A személy különösen, akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül, vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján, azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény] A termék megrendelése során megadott adatok közül kizárólag, a név, a telefonszám, a lakcím és az e-mail cím tekinthető személyes adatnak.

Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a weboldal használata közben megadott személyes adatai, felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben, bizonyos szolgáltatások, személyre szabott nyújtása.

Sütik (cookie) kezelése

A Virág & Társa Kft. a felhasználókról és az ügyfelekről semmilyen, általuk meg nem adott adatot, nem gyűjt. Ugyanakkor a felhasználó és az ügyfél ehelyütt is, kifejezetten elfogadja, hogy a felhasználók, illetve az ügyfelek igényeinek jobb kiszolgálása érdekében, a felhasználó, illetve ügyfél számítógépén, kis adatcsomagot, ún. sütiket (cookies) helyezhet el. A sütiket, a felhasználó, illetve ügyfél, képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A felhasználó és az ügyfél tudomásul veszik, hogy a Virág & Társa Kft., ún. rövid időtartamú sütiket (session cookies) és hosszú időtartamú sütiket (long term cookies) használ. A Rövid időtartamú sütik, mindössze ideiglenesek, és addig tárolnak információkat, ameddig az ügyfél / felhasználó használja a honlapot, azt követően törlődnek. A hosszú időtartamú sütik, hosszabb ideig, vagy tényleges manuális törlésig, tárolnak információkat. A sütik tárolási ideje, a felhasználó által használt böngésző, beállításaitól is függ. A felhasználó és az ügyfél, tudomásul veszik, hogy a Virág & Társa Kft. funkcionalitásuk alapján, megkülönböztetve használ, konverziós sütiket (conversional cookies), melyek lehetővé teszik, az egyes értékesítési csatornáink elemzését, követő sütiket (tracking cookies), melyek a konverziós sütikkel együtt, pontosabb csatornaelemzést tesznek lehetővé. Vásárlási szokásokat követő sütiket (remarketing cookies), amelyek alapján, a felhasználó / ügyfél személyre szabott tartalmakat és hirdetéseket kap. Analitikus sütiket (analytical cookies), amelyek a felhasználó / ügyfél honlaphasználati szokásait követik, valamint nélkülözhetetlen sütiket (inevitable cookies), amelyek alapfunkciókkal (pl. keresés) kapcsolatban, szolgáltatnak adatot.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A felhasználó, megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő (Virág & Társa Kft.), megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő, törekszik minden tőle elvárható intézkedést, megtenni annak érdekében, hogy az általa használt, számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa. Különös tekintettel, az oldalon tárolt adatokhoz való, jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.

A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet, személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó, a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat, az alábbi módon kérheti: - E-mailen: info@karikagyuru.com - Postai úton: 1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8. első emelet 123. A Felhasználó kérésére, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles, a kérelem benyújtásától számított, legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti, adatai helyesbítését, illetve módosítását. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja, a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása, az Adatvédelmi törvény, hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató, a vásárló adatait, csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek, későbbi bizonyítása érdekében tárolja, a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatait, a 2000. évi C. törvény 169. § alapján, legalább 8 évig köteles megőrizni. A Szolgáltató, minden tőle elvárható intézkedést megtesz, az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget, természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért, vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

Jogorvoslat

Felhasználó / vásárló adatinak, nem jogszerű kezelése / felhasználása esetén, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5. Telefon: +36 -1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 
2024 © Karikagyuru.com